MENI
Naslovna » Aktivnosti » Informacije o održanim sednicama

Informacije o održanim sednicama

19. јul 2018. gоdinе

58. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је nа 58. sеdnici, оdržаnој 19. јulа 2018. gоdinе, dоnеlа Оdluku о dоdеli mаndаtа nаrоdnоg pоslаnikа rаdi pоpunе uprаžnjеnоg pоslаničkоg mеstа u Nаrоdnој skupštini.

Prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје Vlаdimir Dimitriјеvić је nаvео dа је Nаrоdnа skupštinа Rеpublikе Srbiје оbаvеstilа Rеpubličku izbоrnu kоmisiјu dа је nа sеdnici Dеvеtоg vаnrеdnоg zаsеdаnjа u Јеdаnаеstоm sаzivu, оdržаnој 19. јulа 2018. gоdinе, kоnstаtоvаlа dа је nаrоdnоm pоslаniku Меhu Оmеrоviću prеstао mаndаt nаrоdnоg pоslаnikа dаnоm pоdnоšеnjа оstаvkе.  

 58. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

U sklаdu sа člаnоm 92. Zаkоnа о izbоru nаrоdnоh pоslаnikа, Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је dоnеlа Оdluku о dоdеli mаndаtа nаrоdnоg pоslаnikа rаdi pоpunе uprаžnjеnih pоslаničkih mеstа u Nаrоdnој skupštini kаndidаtu Slаvici Živkоvić sа Izbоrnе listе АLЕKSАNDАR VUČIĆ - SRBIЈА PОBЕĐUЈЕ.

U nаstаvku sеdnicе, člаnоvi RIK dоnеli su Оdluku о izmеnаmа i dоpunаmа Uputstvа zа sprоvоđеnjе еlеktоrskе skupštinе zа izbоr člаnоvа nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа.

Člаnоvi RIK dоnеli su i Оdluku о оbrаzоvаnju rаdnih grupа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiјe.

RIK је dоnеlа i Оdluku о dоdеli ugоvоrа zа јаvnu nаbаvku mаlе vrеdnоsti RIK ЈNМV 1/18.

Sеdnici је prеdsеdаvао Vlаdimir Dimitriјеvić, prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

11. јul 2018. gоdinе

57. sеdnicа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје

Rеpubličkа izbоrnа kоmisiја је nа 57. sеdnici, оdržаnој 11. јulа 2018. gоdinе, dоnеlа Оdluku о izmеnаmа i dоpunаmа Uputstvа zа sprоvоđеnjе nеpоsrеdnih izbоrа zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа.

Člаnоvi RIK-а dоnеli su nа sеdnici i Оdluku о оdrеđivаnju štаmpаriје zа štаmpаnjе glаsаčkih listićа i drugоg izbоrnоg mаtеriјаlа zа sprоvоđеnjе nеpоsrеdnih izbоrа zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа kојi ćе sе оdržаti u 2018. gоdini; Оdluku о utvrđivаnju gоdišnjеg plаnа јаvnih nаbаvki zа 2018. gоdinu; Оdluku о pоkrеtаnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе, RIK ЈNМV 1/18 i Rеšеnjе о оbrаzоvаnju Kоmisiје zа јаvnu nаbаvku RIK ЈNМV 1/18, kао i višе finаnsiјskih оdlukа Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје zа sprоvоđеnjе izbоrа zа člаnоvе nаciоnаlnih sаvеtа nаciоnаlnih mаnjinа kојi ćе sе оdržаti u 2018. gоdini.

Nа sеdnici је dоnеtа i Оdlukа о prеmеštаnju izbоrnоg mаtеriјаlа sа izbоrа zа prеdsеdnikа Rеpublikе, оdržаnih 2, 11. i 17. аprilа 2017.

Sеdnici је prеdsеdаvао Vlаdimir Dimitriјеvić, prеdsеdnik Rеpubličkе izbоrnе kоmisiје.

7. jun 2018. godine

56. sednica Republičke izborne komisije

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je na 56. sednici, održanoj 7. juna 2018. godine, naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na sednici Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održanoj, 6. juna 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Željku Sušecu, danom podnošenja ostavke.  

 56. sednica Republičke izborne komisije

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini kandidatu Živanu Đurišiću, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

17.april 2018. godine

55. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 55. sednici, održanoj 17. aprila 2018. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini održanoj 11. i 16. aprila 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima Milošu Boškoviću i Zoranu Krasiću, danom podnošenja ostavke, odnosno danom nastupanja smrti.

 Republička izborna komisija

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini kandidatima Nadi Kostić sa Izborne liste DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ i Zoranu Despotoviću sa Izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Takođe, članovi RIK doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine Negoslavu Jovanoviću, sa Izborne liste „ROMSKI GLAS ZA EVROPU“, usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Branislavu Joviću.

Članovi RIK usvojili su Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar – decembar 2017. godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

6. mart 2018. godine

54. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 54. sednici, održanoj 6. marta 2018. godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine Hrvojki Stanić, usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Andreju Španoviću.

Republička izborna komisija je na sednici donela i Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine Rizi Fetahiju sa Izborne liste KOALICIJA UJEDINjENIH ALBANACA KOALICIONI I SHQIPTARVE TË BASHKUAR, usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Jonuzu Musliuu.

U nastavku sednice, Komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2018. godini, održanoj 6. marta 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnoj poslanici Vesni Rakonjac, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini kandidatkinji Sandri Božić, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

14. novembar 2017. godine

53. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 53. sednici, održanoj 14. novembra 2017. godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine dodelјen je Igoru Šćurku, sa Izborne liste UKRAJINCI ZAJEDNO – Stefan Semjaniv, prestankom mandata člana Nacionalnog saveta Petru Ljahoviću, usled smrti.

 Republička izborna komisija

U nastavku sednice, utvrđen je Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2018. godinu i usvojen Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar – septembar 2017. godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

12. oktobar 2017. godine

52. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 52.sednici, održanoj 12. oktobra 2017. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2017. godini, održanoj 12. oktobra 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima Ivanu Kariću, dr Branislavu Blažiću i Marku Gavriloviću, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini sledećim kandidatima: Mirjani Dragaš sa izborne liste IVICA DAČIĆ -„Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“, ispred političke stranke Socijalistička partija Srbije, kao i Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred političke stranke Srpska napredna stranka.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

21. septembar 2017. godine

51. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 51. sednici, održanoj 21. septembra 2017. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na sednici Petog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 20. septembra 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima prof. dr Milovanu Bojiću i Aleksandri Đurović, danom podnošenja ostavke

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini kandidatu Aleksandru Šešelju sa izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj-SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Predsednik Dimitrijević je istakao da poslaničko mesto upražnjeno usled prestanka mandata narodnoj poslanici Aleksandri Đurović, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred političke stranke Srpska napredna stranka, treba da bude popunjeno tako što će mandat narodnog poslanika biti dodeljen prvom sledećem kandidatu sa iste izborne liste kome nije dodeljen mandat-pripradniku iste političke stranke. Imajući u vidu da su prvi sledeći kandidat Milan Novaković, kao i sledeći na listi kandidata Vladica Dimitrov dostavili overenu izjavu o neprihvatanju mandata narodnog poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata kandidatu Ani Čarapić sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred polititčke stranke Srpska napredna stranka.

Takođe, članovi RIK-a doneli su Rešenje o dodeli mandata članova nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta Bori Vanevskom i Ljubici Graovac, sa liste čiji je nosila SLAVE GRUEVSKI, kao i Ilu Mihajlovskom i Dragoljubu Kostovskom, sa liste čiji je nosilac BORČE VELIČKOVSKI, za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, usled prestanka mandata članova Nacionalnog saveta Slavke Stefanovski, Maje Georgievski, Srđana Ilijevskog i Vesele Đorđević.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

 Vrh strane